Czym jest samozatrudnienie – wady i zalety

wady i zalety samozatrudnienia

Czym jest samozatrudnienie

Samozatrudnienie polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w oparciu o umowę o współpracę lub kontrakt B2B.

Możliwe jest również zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że określono w niej, iż wykonawca realizuje ją w ramach własnej firmy.

Taka forma pracy wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Samozatrudniony działa we własnym imieniu, na własny rachunek i ponosi pełne ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Samodzielnie rozlicza podatki i składki ZUS, a jego czas pracy nie jest regulowany, jak ma to miejsce w przypadku pracowników etatowych.

Zalety samozatrudnienia

Wiele osób decyduje się na samozatrudnienie ze względu na korzyści finansowe. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często umożliwia osiąganie wyższego wynagrodzenia niż w przypadku stosunku pracy, co jest widoczne w ofertach pracy, gdzie wynagrodzenie dla osób na kontrakcie B2B jest zazwyczaj wyższe niż na umowie o pracę.

Kolejną zaletą jest większa elastyczność. Samozatrudniony nie jest ograniczony do jednego pracodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy podpisana jest umowa o zakazie konkurencji. W innych przypadkach osoba samozatrudniona może współpracować z różnymi przedsiębiorcami, co zwiększa jej bezpieczeństwo finansowe.

Współpraca z wieloma podmiotami daje większą stabilność finansową. Nawet jeśli jeden kontrakt zostanie zakończony, samozatrudniony ma innych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko braku pracy.

Prowadzenie własnej firmy daje również większą swobodę w wyborze formy opodatkowania. Pracownicy etatowi muszą płacić podatek dochodowy według zasad ogólnych, podczas gdy przedsiębiorcy mogą wybierać spośród kilku form opodatkowania.

Samozatrudnienie pozwala także na odliczanie kosztów uzyskania przychodu związanych z działalnością. Wyjątkiem są osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, które nie mają takiej możliwości.

Dla czynnych podatników VAT samozatrudnienie umożliwia odliczanie VAT od firmowych zakupów, co może znacząco obniżyć koszty. Na przykład, samozatrudniony będący płatnikiem VAT może odliczyć ten podatek od faktur związanych z leasingiem samochodu osobowego, co sprawia, że patrzy on na kwotę netto z faktury. Różnica może być znacząca, zwłaszcza przy większych zakupach.

Wady samozatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z pewnymi wadami. Samozatrudniony musi ponosić koszty związane z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dla pracodawcy jest to zaleta, ponieważ obniża koszty zatrudnienia, ale dla osoby prowadzącej działalność jest to dodatkowe obciążenie finansowe.

Dlatego przy samozatrudnieniu ważne jest pamiętanie o obowiązkach podatkowych i konieczności samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Należy to uwzględnić w cenie świadczonych usług na rzecz zleceniodawców.

Kolejną wadą tej formy zatrudnienia jest konieczność pozyskiwania nowych klientów. Związanie się tylko z jednym kontrahentem może prowadzić do sytuacji, w której rozwiązanie umowy skutkuje utratą całego dochodu. Nie każdy czuje się na siłach stale zabiegać o nowe zlecenia.

Scroll to Top